RMUTR

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประจำปีการศึกษา 2566

ปฏิทินการรับสมัคร TCAS ปีการศึกษา 2566

การรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบ TCAS ปีการศึกษา 2566

โปรดติดตามข่าวสารการรับสมัครหน้าเว็บไซต์ tcas.rmutr.ac.th อย่างไกล้ชิด
ระเบียบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี
มทร.รัตนโกสิทร์