วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

TCAS.RMUTR.AC.TH

RMUTR

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ใน 7 คณะ 2 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยเพาะช่าง และวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์โดยเปิดทำการเรียนการสอนใน 4 พื้นที่ คือ พื้นที่ศาลายา พื้นที่วังไกลกังวล พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง