รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS 3 Admission

พื้นที่ศาลายา + ขั้นตอนการลงทะเบียน + ขั้นตอนรายงานตัว 

วิทยาเขตวังไกลกังวล + ขั้นตอนการลงทะเบียน + ขั้นตอนรายงานตัว

พื้นที่บพิตรพิมุข จักวรรดิ + ขั้นตอนการลงทะเบียน + ขั้นตอนรายงานตัว 

วิทยาลัยเพาะช่าง + ขั้นตอนการลงทะเบียน + ขั้นตอนรายงานตัว

เอกสารรายงานตัว
แบบฟอร์มรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา

หมายเหตุ ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก TCAS 3 Admission ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกขอให้อ่านขั้นตอนการลงทะเบียน และขั้นตอนรายงานตัวโดยปฎิบัติขั้นตอนต่าง ๆ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่า "สละสิทธิ์"