ลงทะเบียนทำบัตรนักศึกษา กรณีบัตรหมดอายุ ชำรุด สูญหาย (ยกเว้นรหัส 65)

ขั้นตอนการลงทะเบียนจัดทำบัตรนักศึกษา
1. ชำระค่าธรรมเนียมทำบัตรนักศึกษา 100 บาท โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-0-72901-6 ชื่อบัญชี “บัตรนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน”
2. กรอกแบบฟอร์มให้ถูกต้องและครบถ้วน
3. อัพโหลดรูปนักศึกษาที่ถูกต้อง และหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียม
4. ตรวจสอบสถานะการจัดทำบัตรนักศึกษา <<< คลิก
5. นักศึกษาสามารถมาติดต่อขอรับบัตรนักศึกษา ได้ที่ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 (ระยะการจัดทำบัตร 7-14 วันทำการ ไม่นับวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)