วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบ TCAS 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบ TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (ผู้สมัครคุณวุฒิ ม.6)

เอกสารสำหรับการลงทะเบียนและรายงานตัว

หมายเหตุ : ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกขอให้อ่านรายละเอียดกำหนดการต่าง ๆ และปฏิบัติตามขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในรอบนั้น ๆ