รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบโควตา MOU ประจำปีการศึกษา 2567

พื้นที่ศาลายา + ขั้นตอนการลงทะเบียน + ขั้นตอนรายงานตัว

วิทยาเขตวังไกลกังวล + ขั้นตอนการลงทะเบียน + ขั้นตอนรายงานตัว

พื้นที่บพิตรพิมุข จักวรรดิ + ขั้นตอนการลงทะเบียน + ขั้นตอนรายงานตัว

วิทยาลัยเพาะช่าง + ขั้นตอนการลงทะเบียน + ขั้นตอนรายงานตัว

เอกสารคำร้องเทียบโอนผลการเรียน สำหรับคุณวุฒิ ปวส.

หมายเหตุ ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก ขอให้อ่านรายละเอียด ปฎิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่า “สละสิทธิ์”