มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ระเบียบการรับสมัคร TCAS 4

กำหนดการรับสมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรที่เปิดรับ รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับ เกณฑ์และคุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ TCAS 4

TCAS 3 Admisson (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
 TCAS 3 Admisson ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกขอให้อ่านขั้นตอนและเตรียมความพร้อม โดยให้ปฏิบัติขั้นตอนต่าง ๆ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่า “สละสิทธิ์”

TCAS 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565  TCAS 2 การรับแบบโควตา (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรง (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกขอให้อ่านขั้นตอนและเตรียมความพร้อม โดยให้ปฏิบัติขั้นตอนต่าง ๆ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่า “สละสิทธิ์”

คู่มือการใช้งานระบบการลงทะเบียน

รายละเอียดในเอกสาร บอกวิธีการเข้าสู่ระบบ วิธีการลงทะเบียน การเลือกวิธีการเข้าสู่ระบบ การยืนยันอีเมลและเบอร์มือถือ การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว การเพิ่มข้อมูลผู้ปกครอง การขอแก้ไขข้อมูลนักศึกษา หรือการเพิ่มข้อมูลนักศึกษา ฯลฯ